Yhdistyksen säännöt

PSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN TUKI RY:N SÄÄNNÖT

 

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki r.y. ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki

 

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Jyväskylän seutukunnan ja lähiympäristön sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja mielenterveyskasvatustoimintaa, tukee sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä sekä ylläpitää yhteyksiä yhteiskunnan eri vaikuttajapiireihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä ja juhlatilaisuuksia sekä harjoittaa alihankinta-, taksvärkki- ja julkaisutoimintaa.

 

3. § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä mielenterveystyöstä kiinnostunut yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen  jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

 

4. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee  keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja   muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen tulee edustaa tasapuolisesti eri mielenterveystyötä tekeviä ja tukevia tahoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5. § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen

 

6. § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

8. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

 

9. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa.);

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;

8.     valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9.     valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varajäsentä;

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Comments are closed.